Cronologia dell'arte cinese
   
Neolitico
circa 7000 - 1600 a.C.
Dinastia XIA circa 2100 - 1600 a.C.
Dinastia SHANG circa 1600 - 1100 a.C.
Dinastia ZHOU (o CHOU) circa 1100 - 221 a.C.
Dinastia QIN 221 - 206 a.C.
Dinastia HAN 206 a.C. - 220 d.C.
TRE REGNI 220 - 265
Dinastia JIN 265 - 420
Dinastie del NORD e del SUD 420 - 589
Dinastia SUI 581 - 618
Dinastia TANG (o T'ANG) 618 - 907
CINQUE DINASTIE 907 - 960
Dinastia LIAO 907 - 1125
Dinastia SONG (o SUNG) 960 - 1279
Dinastia JIN 1115 - 1234
Dinastia YUAN 1279 - 1368
Dinastia MING 1368 - 1644
Per. HONGWU 1368 - 1398
Per. JIANWEN 1399 - 1402
Per. YONGLE 1403 - 1424
Per. HONGXI 1425
Per. XUANDE 1426 - 1435
Per. ZHEGTONG 1436 - 1449
Per. JINGTAI 1450 - 1456
Per. TIANSHUN 1457 - 1464
Per. CHENGHUA 1465 - 1478
Per. HONGZHI 1488 - 1505
Per. ZHENGDE 1506 - 1521
Per. JIAJING 1522 - 1566
Per. LONGQING 1567 - 1572
Per. WANLI 1573 - 1619
Per.TAICHANG 1620
Per. TIANQI 1621 1627
Per. CHONGZHEN 1628 - 1644
Dinastia QING (o CH'ING) 1644 - 1911
Per. SHUNZHI 1644 - 1661
Per. KANGXI 1662 - 1722
Per. YONGZHENG 1723 - 1735
Per. QUIANLONG 1736 - 1795
Per. JIAQING 1796 - 1820
Per. DAOGUANG 1821 - 1850
Per. XIANFENG 1851 - 1861
Per. TONGZHI 1862 - 1874
Per. GUANGXU 1875 - 1908
Per. XUANTONG 1909 - 1911
REPUBLIC OF CHINA 1912
 
indietro